اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان

سرپرست:

آقای ذاکر حسین ارشاد

پست الکترونیک:

info@apuihea.edu.af

تلفن : 

آدرس :

کشور افغانستان - کابل - خیابان دانشگاه کابل - دهبوری

کد پستی :

-

دورنگار :

-