دکتر شعله ارسطوپور
نام و نام خانوادگی : دکتر شعله ارسطوپور
پست الکترونیک : arastoopoor@ricest.ac.ir
سمت : عضو هیأت علمی
بیوگرافی : سال تولد: 1361 | محل تولد : مشهد
سوابق تحصیلی : دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1383 - 1379, دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1385 - 1383, دوره دکترای کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1389 - 1385
سوابق شغلی : سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع و عضو هیأت علمی | معاونت پژوهش و فناوری
 

کتابهاي تأليفی

1 داورپناه، محمدرضا (1388). رفتار اطلاعاتی انسان. با همکاری شعله ارسطوپور [...و دیگران]. تهران: دبیزش.

 

2 فتاحی، رحمت الله (1385). مدیریت نشریه های ادواری. ویرایش دوم. با همکاری یزدان منصوریان و شعله ارسطوپور. تهران: دبیزش.

 

3 کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری (1388). گردآورندگان مهری پریرخ و شعله ارسطوپور. تهران: کتابدار.

 

 

 

مقالات تأليفی

1 متیوز، جو (1382). "ارزش اطلاعات در فهرستهای کتابخانه ای". ترجمه شعله ارسطوپور. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 22. صفحه: 29 – 46.

 

2 ارسطوپور، شعله (1385). " خزنده و ساختواره وب". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 34. صفحه: 93 – 106.

 

3 ارسطوپور، شعله (1386). نرم افزار نظامي با كد منبع باز: نگاهی کوتاه به قابليتها و ماژولهاي نظام يكپارچه كتابخانه‏اي كوها (KOHA). نما: مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. (2)7 قابل دسترس در http://www.irandoc.ac.ir/data/E_J/vol7/arastoopoor_abs.htm

 

4 ارسطوپور، شعله و اسدالله آزاد (1386). "نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 40. صفحه 65 – 88.

 

5 فتاحی، رحمت الله و شعله ارسطوپور (1386). "بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی درحوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم کابردی و علوم محض". شعله ارسطوپور. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 39. صفحه 57 – 80.

 

6 فتاحی، رحمت الله و شعله ارسطوپور (1386). تحلیل کارکردی عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 38. صفحه 53 – 90.

 

7 لوبوف، پاتریک (1386). "آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ای". ترجمه شعله ارسطوپور. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 37. صفحه 7 – 38.

 

8 ارسطوپور، شعله (1387). "مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومی". فصنامه کتاب. شماره 74. صفحه 127 – 156.

 

9 ارسطوپور، شعله (1387). "توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات". اطلاع شناسی . شماره 19. صفحه 29 – 58.

 

10 ارسطوپور، شعله (1387). " اثرات مضاعف عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجلات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه های ایران". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 42. صفحه 71 – 94.

 

11 ارسطوپور، شعله (1388). "دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وب". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. شماره 46. صفحه 145 – 174.

 

12 پریرخ، مهری و ارسطوپور، شعله (1388). پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات تربیتی، جلد 10 (2) . صفحه 201 – 226.

 

13 ارسطوپور، شعله و فتاحی، رحمت الله. خانواده‏های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏های رایانه‏ای: نگاه کاربران به موجودیت‏های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتابشناختی (FRBR). فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. شماره 53. (پذیرش قطعی).

 

 

 

طرح های پژوهشی

1 برنامه راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی. طرح پژوهشی مصوب 13851384. مجری ناهید پور رستمی و سرپرست اجرایی مهری پریرخ.

 

2 پژوهشی در راستای شناسایی مسائل و عوامل مطرح در طراحی  برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: تدوین برنامه راهبردی پيشنهادي. مجری مهری پریرخ. طرح پژوهشی مصوب 1386 -1388. ]مقاله مرتبط با آن در جلد 10 شماره 2 از نشریه علمی پژوهشی "مطالعات تربیتی و روانشناسی" منتشرگردیده است.

 

 

 

سمینارهای داخلی (ارائه مقاله)

1 ارسطوپور، شعله (1385). "انطباق فهرستهای رایانه ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR): دو رویکرد عملیاتی. ارائه شده در اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران باعنوان رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات در 16 و 17 اسفندماه 1385.

 

2 ارسطوپور، شعله (1386). "استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش". ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش در 13 و 14 بهمن ماه 1386.

 

3 ارسطوپور، شعله (1386). "برقراری پیوند میان سرعنوانهای موضوعی با اصطلاحنامه ها برای جستجوی موضوعی در فهرستهای رایانه ای". ارائه شده در همایش ملی اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی در 24 آبان ماه 1386.

 

4 ارسطوپور، شعله (1388). "شناسایی پیش نیازهای پیاده سازی برنامه های کودکان برای کودکان در کتابخانه های آموزشگاهی". ارائه شده در همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری در 3 و 4 اردیبهشت ماه 1388.

 

5 ارسطوپور، شعله (1388). "واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند". ارائه شده در همایش روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها و کاربردها در 12 اسفند ماه 1388.

 

6 ارسطوپور، شعله (1388). "هستی شناسی و دسته بندی آثار و روابط کتابشناختی بر مبنای مدل FRBR".  ارائه شده در همایش مشترک انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران و شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا) در 19 اسفند ماه 1388.

 

7 فتاحی، رحمت الله و شعله ارسطوپور (1385). "تحلیل کارکرهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای. ارائه شده در اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان رویکرد ها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات در 16 و 17 اسفندماه 1385.

 

 

سمینارهای بین المللی (ارائه مقاله)

 

 

Arastoopoor, S. & Fattahi, R. (2009). Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach. IFLA 2009, 2327 August 2009, Milan. Available from: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/107-arastoopor-en.pdf [Also published in ICBC, Vol. 39 (1) 2010]

 

1
Arastoopoor, S. & Fattahi, R. (2010). FRBR and OPAC Users' Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference. 2528 May 2010, Chania, Crete Greece. Abstract available from: http://www.isast.org/images/Book_of_abstracts.pdf

 

2
Arastoopoor, S. (2009). Search Tools through the Glass: a Story of Clustering search Results according to Document Attributes with a Glance on the Web [Poster Presentation]. ICADIWT 2009, 46 August 2009, London. Accessible from: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/107-arastoopor-en.pdf

 

3

Arastoopoor, SH. & Talakoob, M (2008). "Putting Libraries in to Real Action: The Case of Children & Young Adults Intellectual Fostering Society and the Reciprocal Role of Its Libraries". IFLA Satellite Meeting: Navigating with Youth, 57 August 2008. Available in http://www.ifla.org/IV/ifla74/satellite-7/Presentation_Arastoopoor.pdf

 

4

Parirokh, M. & Arastoopoor, s. (2009). Strategic planning, an approach to develop criteria for evaluation of library services: Report of a case study. QQML , 2629 May 2009 Ghania Greece. Abstract available from : http://www.isast.org/images/BOOK_OF_ABSTRACTS_QQML.pdf

 

5

تعداد بازدید : 3120
4.1/10 (تعداد آرا 15 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 6 نفر
بازدید امروز 1,332
بازدید دیروز 2,464
بازدید 30 روز گذشته 73,312
بازدید کل 975,514 نفر