دکتر هاجر صفاهیه
نام و نام خانوادگی : دکتر هاجر صفاهیه
پست الکترونیک : safaheih@ricest.ac.ir
سمت : سرپرست مدیریت معاونت پژوهشی
توضیحات بیشتر

تعداد بازدید : 47
1.5/10 (تعداد آرا 2 نفر )