شاپوررضا برنجیان
نام و نام خانوادگی : شاپوررضا برنجیان
پست الکترونیک : lang@ricest.ac.ir
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
بیوگرافی : سال تولد: 1335 | محل تولد : تبریز
سوابق تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، 1358-1354 | کارشناسی ارشد زبانشناسی تاریخی ( فرهنگ و زبانهای باستانی) ، دانشگاه شیراز ، 1370-1367
سوابق شغلی : سرپرست پایگاه های اطلاعاتی : سیل ، زلزله ، سوخت و انرژی ، محیط زیست ، راه و ترابری ،پایان نامه های کشور از تاریخ 1/3/ 1375 الی 29/1/ 1378 | معاون اداری ومالی مرکز منطقه ای از تاریخ 29/ 1/ 1378 لغایت 1378/11/26 | نماینده ریاست مرکز در امور ساختمان از 1379/7/22 لغایت 16/ 10 /1380 | مدیر گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای از تاریخ 16/10/ 1380 لغایت 19/ 9 / 1392

 

 

کتابهاي تأليفی

1 برنجبان،شاپوررضا.(1375). چکيده پايان نامه هاي دانشگاه شيراز جلد اول، دانشکده ادبيات.

 

2

---. (1376). چکيده پايان نامه هاي دانشگاه شيراز جلد دوم، دانشکده علوم و مهندسي.

 

3

---. (1377). چکيده پايان نامه هاي دانشگاه شيراز، دانشکده کشاورزي.

 

4

---. (1379). چکيده پايان نامه هاي دانشگاه شيراز جلد چهارم، دانشکده دامپزشکي.

 

5

---. (1382).دانشوران معاصر (علوم انساني)، شيراز.

 

6

---. (1382).واژه نامه فني و مهندسي (جلد اول)، شيراز.

 

7

---.  (1382). واژه نامه فني و مهندسي (جلد دوم)، شيراز.

 

8 ---.   (1385). معادن ايران، شيراز

 

9

---.  (1386). واژه نامه واژه هاي هم نگاشت، شيراز.

 

10

---.  (1389). مقدمه اي بر گزارش نويسي و مکاتبات اداري، انتشارات پند حکيم.

 

 

 

مقالات تأليفی

1

برنجبان،شاپوررضا.(1375). واژه و ايل قشقايي، فرهنگ فارس، شماره 11 و 12.

 

2

---. (1375). ايزدهاي نگهبان آتش، فروهر، شماره 7 و 8.

 

3

---. (1377). وزن در شعر کهن ايران زمين، نامه پارسي ، بهار شماره 2 و 3.

 

4

---. (1379).عقرب در باورها، فروهر، شماره 5 و 6.

 

5

---. (1374).آتش در ايران باستان، فروهر، شماره 7 و 8.

 

6

---. (مهر و آبان 1378). هخامنشيان و ارث مادها (1)، فروهر .

 

7

---. ( آذر و دي 1378). هخامنشيان و ارث مادها (2)، فروهر.

 

8

---. (مهر و آبان 1380).تاريخچه هنر سخنوري و خطابه در ايران، فروهر.

 

9

---. (بهمن 1380). زمزمه مادرانه، پيام زن.

 

10

---. (اسفند 1381). پژوهش در دانشگاه، فرهنگ فارس.

 

11

---. (مرداد 1382). بن مايه هاي پند و اندرز، فروهر .

 

12 ---. (خردادو تير 1378). وزن در شعر کهن، فروهر .

 

13 ---. (مهر و آّبان 1382). وجه اشتراک و افتراق اسطوره ارش، فروهر.

 

14

---. (1383). جم و اساطير و افسانه ها، بنياد ايران شناسي.

 

15

---. ( مهر و آبان 1384). نظري بر منشاء دي پي، فروهر.

 

16 ---. (1383).ويژگي هاي جوانمردي، چيستا، شماره 21.

 

17

---. (1386). شادي و سرور، فروهر، شماره 420.

 

18

---. (1386). ميانوند در فارسي، اباختر، شماره 14.

 

19

---. (1386). داريوش شاه هخامنشي، فروهر، شماره 422.

 

20

---. (1388). واژگونه و واجگونه، اباختر، شماره 17و 18.

 

21

---. ( اسفند 1389). نظری بر نواقص خط فارسی ،اباختر ، شماره 19 و 20 .

 

22

---. ( آذر 1389). انواع آتش بنا بر نوشته های فارسی ايرانی ميانه، چيستا، شماره 3 سال 28 .

 

23

Dr.Mehrad.j , Berenjian.sh.” Providing a Persian Language Singular-Stemmer System (RICeST Stemmer)” ; IJISM ‘ vol 1 ‘ no .2,2011(1390)

 

24

Berenjian, SR., Berenjian, A.R. "Another look to the Constructio Of Present Stem in Persian Language" Journal of American Science 2012;8(6):79-83

 

25 ---. ( بهار 1392). ريشه ياب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی ، پردازش و مديريت     اطلاعات ، دورۀ 28 شماره73  .

 

26 ---. ( تابستان 1391). دگرگونی های زبان و علل واژه گزينی، اباختر سال ششم پاييز، زمستان و تابستان، شماره پياپی 23-21 .

 

27 ---. ( زمستان 1392). زبان و نقش آن در آموزش مجازی ، اباختر سال هفتم ، شماره پياپی24 و 25  .

 

28 ---. (7 و 8 اسفند 1393). "بازیابی کلمات معادل در سیستم های اطلاعاتی" ، کنفرانس کامپیوتر ، تهران، ایران. (همکار خانم مهندس رئیسی)  .

 

29 ---. (  14 و 15 اسفند 1393). "بررسی مقابله ای- ساختاری کتاب  زبان انگلیسی سال اول دبیرستان با کتاب کمک درسی "قلم چی" " ، کنفرانس آموزش زبان، اهواز، ایران .

 

30 ---. ( زمستان 93- بهار 94). "ابهام و ایهام "، اباختر سال هفتم، شماره پیاپی 26 و 27  .

 

31

Berenjian, S.R “ Antonymems in Stem-Based Information Retrieval” ; (2015) Journal of Stem Cell, Vol 6 Issue 2 (Cumulated No. 22) ,25,2015

 

32

Berenjian, S.R “Stop Words in Persian Language Stem ” ; (2015) Journal of Stem Cell, Vol 6 Issue 3 (Cumulated No. 23) ,25,2015.

 

 

 

طرح های پژوهشی

 

 
1 ايجاد و راه اندازي پايگاه اطلاعاتي (محيط زيست).

1374-1378

 

2 ايجاد پايگاه اطلاعاتي (راه و ترابري).

1374-1378

 

3 ايجاد پايگاه اطلاعاتي (زلزله).

1374-1378

4 پايگاه اطلاعاتي (سوخت و انرژي).

1376-1378

 

5 ايجاد و راه اندازي پايگاه اطلاعاتي (سيل).

 

1376-1378

6 ايجاد و راه اندازي پايگاه اطلاعاتي (پايان نامه هاي کشور).

 

1374-1378

7

اصطلاحنامه فني و مهندسي.

 

1379-1381

8

پايگاه اطلاعاتي دانشوران علوم انسانی.

 

1380-1382

9 پايگاه اطلاعاتي معادن کل کشور.

 

1380-1383

10 واژه هاي هم نگاشت فارسي.

 

1381-1383

11

آثار اعضاء هيأت علمي.

 

1381-1383

12

جستجوگر واژه هاي مصوب فرهنگستان.

 

1382-1393

13

ساخت واژه اشتقاقي در زبان فارسي.

 

1384-1385

14 پايگاه نيازسنجي اعضاء هيأت علمي.

 

1384-1386

15 مفرد سازي ماشيني صيغه هاي جمع اسامي

 

1385-1388

16 ريشه ياب ماضي و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسي.

 

1387-1389

17 ريشه ياب افعال بسيط فارسي.

 

1389-1390

 

18

 

  کاربردی کردن مفرد ساز جمع اسامی فارسی در " RICeST "

1391-1392

19

 

گسترش جستجوی اسامی نويسندگان در پايگاه مقالات مرکز  منطقه ای بر اساس فهرست اشکال مختلف نگارشی اسامی فارسی

1391-1392

 

20

 

فراخوان خودکار واژه های مترادف در بازيابی اطلاعات به صورت کليد واژه در RICeST

1392-1393

 

21

 

بررسی و  مقایسۀ 70 مقاله مجلات برتر ISC  از نظر بکارگیری نشانه های سجاوندی. ( در دست اجرا) 

1392

22

 

بررسی وضعيت ساختاری مقدمه نویسی مقالات فارسی در  مجلات رتبه دار علوم انسانی موجود در ISC براساس گلاسمن . ( در دست داوری)

1393

 

سخنرانیها

 

 

نگاهي اجمالي به خط فارسي

 

1384

ساخت بن از مصدر در زبان فارسی

 

1385

واژه سازي در زبان فارسي

 

1385

پسوندهاي جمع ساز در زبان فارسي

 

1386

محورهاي زبان

 

1388

ابهام در زبان فارسي

 

1390

مشکلات ريشه يابهای افعال فارسی

 

1390

پيکره زبان و انواع آن

 

1391

بازيابی نام نويسندگان با جستجوی اشکال مختلف نوشتاری آنها

 

1392

 

 

شرکت در همايش ها

1

حضور و ارائه مقاله در دومين همايش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناس 25و1392/2/26 شيراز دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات

 

2

شرکت در اولين کنفرانس ملی آموزش زبان انگليسی ، ادبيات و مترجمی، 92/5/23 شيراز؛ مؤسسه بين المللی خوارزمی .

 

3

 

"دومين همايش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپيوتر و فناوری اطلاعات"، 7و8 اسفند ماه 1393 ، تهران . ايران.  

 

4

کنفرانس "تدريس و آموزش زبان انگليسی" ، 14و 15 اسفند 1393، اهواز ، ايران.

 

 

 

داوری طرح ها

1

داوری طرح تحقيقاتی" استخراج تحليل خودکار حروف اضافه و ربط بسيط در متون فارسی. " دکتر فلاحتی ، 1392/6/5 مرکز منطقه ای .

 

 

 

عضويت در شورا ها و کميته ها :

1

شورای سرپرستان بخشهای مرکز منطقه ای از 1375 لغايت 1392/ 9/ 19

 

2

شورای علمی مرکز منطقه ای 1377 لغايت 1380

 

3

عضو کميته بورس مرکز منطقه ای از 1387/2/23 لغايت 1389/2/23

 

4

عضو کميته پژوهشی مرکز منطقه ای از 1387/2/23 لغايت 1389/2/23

 

5

عضو کميته فرهنگی مرکز منطقه ای از  1387 لغايت 1389

 

6

عضو و دبيرشورای گروه پژوهشی زبانشناسی رايانه ای مرکز منطقه ای از 80/10/16 لغايت..

 

7

عضو کميته عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر مرکز منطقه ای 91/5/2 لغايت92

 

 

 

کسب مقام در جشنواره ها

1

پژوهشگر برتر استانی در سال 1391

 

2

پژوهشگر برتر مرکز منطقه ای 1390

 

3

پژوهشگر برتر مرکز منطقه ای 1389

 

4

پژوهشگر برگزيده مرکز منطقه ای 1392

 

 

 

ويرايش کتاب:

1

شيمي مواد غذايي (نظري و عملي)، 1386، نويسنده دکتر جلال جماليان.

 

2

واژه نامه برگردان نام ونام خانوادگی نويسندگان خارجی به فارسی"1390 ، نويسنده دکتر فلاحتی.

 

 

 

عضويت در انجمن ها

1

عضو انجمن ايران شناسی .

 

2

عضو انجمن زبانشناسی ايران.

 

 

 

تدريس

1

درس " فارسی عمومی 2واحد"   دوره کارشناسی   دانشگاه شيراز  نيمسال اول  73-72

 

2

 

درس " فارسی عمومی 2واحد"   دوره کارشناسی   دانشگاه شيراز  نيمسال اول  74-73

3

 

درس " فارسی عمومی 3واحد"   دوره کارشناسی   دانشگاه شيراز  نيمسال اول  77-76

4

 

درس " فارسی عمومی 3واحد"   دوره کارشناسی   دانشگاه شيراز  نيمسال اول  78-77

5

 

درس"آيين نگارش ومکاتبات" دوره کارشناسی سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی79

6

 

درس"اصول نامه نگاری و..."   دوره کارشناسی سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی80  

7

 

درس"نگارش و سخنوری " دوره کارشناسی سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی79 

8

 

درس"اصول بايگانی"   دوره کارشناسی سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی83 

9

 

درس " فارسی عمومی 2واحد " دوره کارشناسی دانشگاه پيام نور فيروز آباد1377- 1372
به مدت 7 ترم

10

 

درس " تاريخ اسلام  2واحد " دوره کارشناسی دانشگاه پيام نور فيروز آباد 1377- 1372
به مدت 7 ترم

11

تدريس در کارگاه "آموزشی نگارش متون فارسی" مرکز آموزش عالی زند 17 آذر ماه 1392

 

 

 

ساير دوره ها

 

1

دوره   " MS.DOS  "  دانشگاه شيراز ، 30 ، 1373 ساعت 

 

2

 

دوره  " تربيت مربی " فرماندهی آموزش نيروی دريايی 45 ، 1360 روز ، 240 ساعت

3

 

شرکت در کارگاه آموزشی " تحليل شبکه های ارتباط علمی " 30 ، 1391 ساعت

4

 

شرکت در کارگاه آموزشی"  ضيافت انديشه " 54 ، 1391 ساعت

5

 

شرکت در همايش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی 2 ، 1392 روز ، 16 ساعت

6

 

شرکت در اولين کنفرانس آموزش زبان انگليسی ادبيات و مترجمی 8 ، 1392 ساعت  

7

 

دوره ی اصول تعليم و تربيت اسلامی 20و 21 شهريور 16 ، 1392 ساعت 

8

 

دوره کارگاه روش تحقيق انديشمندان اسلامی27و 28 شهريور ماه 16 ، 1392 ساعت

9

 

دورۀ آموزشی اندیشۀ سیاسی اسلامی ومبانی انقلاب اسلامی18و19دی 16 ، 1392ساعت

10

 

دورۀ عمومی "اصول و مبانی پدافند غیر عامل" 92/10/ 9 دیماه ، 12 ساعت 

11

دورۀ آموزشی "ضوابط و مقررات دانشگاهی" 17و 1393/2/18  ، 16ساعت

 

12

دورۀ آموزشی" روشها و فنون تدریس " 21و 16 ، 1393 /3/ 22 ساعت

 

13

ختم قرآن در ماه مبارک رمضان1393 

 

14

شرکت در کارگاه "روش (چگونگی) تحول در علوم انسانی"   93/12/ 14 اسفندماه ، 4 ساعت 

15

دوره آموزشی و نشست علمی یک روزه ی "یادگیری الکترونیک، چالش ها و فرصت ها "،  93/12/23 اسفندماه ، 8 ساعت 

 

 

 

جزوات درسي مورد تأييد:

 

1

آيين نگارش و نامه نگاري، فارسي، دانشگاه شيراز، 1374.

 تعداد بازدید : 1052
4.1/10 (تعداد آرا 15 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 8 نفر
بازدید امروز 2,713
بازدید دیروز 5,183
بازدید این ماه 160,226
بازدید کل 654,143 نفر