دکتر محمدهادی فلاحی
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدهادی فلاحی
پست الکترونیک : fallahi@ricest.ac.ir
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
سوابق تحصیلی : - کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1379-1375 - کارشناسی ارشد زبان شناسی (گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان)، دانشگاه شیراز، 1383 - 1380 - دکتری زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1388-1384
 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISC و ISI

1 فلاحی، محمد هادی، (1384)، واژه ها و اصطلاحات کشاورزی و آبیاری در حاجی آباد نقش رستم، مجله ی گویش شناسی (ضمیمه ی نامه ی فرهنگستان)، دوره ی دوم، شماره ی اول(علمی- پژوهشی)

 

2 فلاحی، محمد هادی، (1386)، بررسی انواع لغزش های زبانی در گفتار فارسی زبانان بزرگسال، مجله ی زبان و زبان شناسی، بهار و تابستان 1386، سال سوم، شماره ی اول(علمی-پژوهشی)

 

3 فلاحی، محمد هادی، (1387)، بررسی آواشناختی و واج شناختی گویش دشتکی، مجله ی مطالعات ایرانی، سال هفتم، شماره ی سیزدهم(علمی-تریجی)

 

4 پهلوان نژاد، محمد رضا، رحمان صحراگرد و محمد هادی فلاحی، (1388)، شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره ی مشروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مولفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی، مجله ی زبان شناسی و گویش های خراسان، سال اول شماره ی دوم(علمی-پژوهشی)

 

5 صاحبی، سیامک، محمدهادی فلاحی، نسترن توکلی، (1389)، بررسی و نقد گفتمان روایی گلستان بر اساس نظریه ی تحلیل گفتمان انتقادی، مجله ی پژوهش زبان و ادب فارسی، شماره16 ، بهار 1389 (علمی-پژوهشی)

 

6 یاحقی، محمد جعفر، محمدهادی فلاحی، (1389)، انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی: بررسی و مقایسه ی ده غزل سعدی و ده غزل بیدل، نشریه ی ادب و زبان دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره27، بهار1389 (علمی-پژوهشی)

 

7 فلاحی، محمد هادی، (در دست چاپ)، توصیف دستگاه فعلی گویش دشتکی، مجله ی گویش شناسی(ضمیمه ی نامه ی فرهنگستان)، (علمی-پژوهشی)

 

8 کریمی، لیلا، محمدهادی فلاحی، محمد رضا پرهیزگار، (1389)،  الگوی بازگشت زبان در بیمار سه زبانه ی زبان پریش بروکا طبق اصل مناسبت و با عنایت به دستور کانونی، مجله ی زبان شناسی، شماره47 (علمی-ترویجی)

 

9 کریمی، لیلا، محمدهادی فلاحی، (1392) اختلالات ترجمه در زبان پریشی ناروان(بررسی موردی یک بیمار سه زبانه ی زبان پریش بروکا)، مجله ی مطالعات نظری ترجمه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (علمی- پژوهشی)

 

10 فلاحی، محمدهادی، مریم وهاب و مریم مهدی زاده، (در دست چاپ)، بررسی و مقایسه ی ابعاد مختلف توانایی زبانی در کودکان 5 تا 8 ساله ی مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی، مجله ی زبان پژوهی (علمی- پژوهشی)

 

11 فلاحی، محمدهادی و لیلا کریمی، (در دست چاپ)، بررسی زبان شناختی گفتار بیمار سه زبانه ی مبتلا به زبان پریشی بروکا، مجله ی زبان شناسی و گویش های خراسان، (علمی- پژوهشی)

 

12

Maryam Vahab, Azadeh Zandiyan, Mohammad Hadi Falahi and Peter Howell, (2013),  LEXICAL CATEGORY INFLUENCES IN PERSIAN CHILDREN WHO STUTTER , Clinical Linguistics & Phonetics ,27(12): 862-873 (ISI)

 

13

Zaeri, Azime ,Mohammad hadi Falahi , Armin Mahmoudi,(2012), The analysis of syntactic knowledge and Persian-speaking kid's morphology of the age 3 to 6 years old, Journal of American Science (ISI)(ISSN 1545-1003).

 

 

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی

1 صاحبی، سیامک، لیلا کریمی، محمدهادی فلاحی، (1387)، تشدید زبان فارسی یک توالی واجی از جنس کشش، نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 10-7 آبان1387، زاهدان.

 

2 فلاحی، محمدهادی، لیلا کریمی، (1387)، دستگاه شمار و معرفگی در گویش های جنوب غربی ایران، همایش ملی زبان شناسی، کتیبه ها و متون، 5-3 اسفند 1387، تهران.

 

3 کریمی، لیلا، محمدهادی فلاحی، (1387)، مضاعف سازی ساختار صفتی و قیدی جایگزین قید تشدید، تحولی نو در گویش لاری جدید، همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان، اسفند1387، لارستان.

 

4 صاحبی، سیامک، محمد هادی فلاحی، (1388)، رمز ماندگاری سخن سعدی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی، همایش بین المللی مکتب شیراز، آذرماه1388، شیراز و تهران.

 

5 رنجبر، عباس و محمدهادی فلاحی، (1388)، عملکرد رمزگان ها در خوانش داستان بوف کور، نخستین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند1388، مشهد.

 

6 کریمی، لیلا، محمدهادی فلاحی، (1388)، شیوه های بازنمایی قدرت در متون ادبی بر اساس تحلیل داستان حسنک وزیر، چهارمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه تبریز، 23-21 مرداد 1388، تبریز.

 

7 فلاحی، محمدهادی، راضیه مس فروش، (1389)، استعاره های شناختی و منطق فازی در ترجمه، همایش ملی مطالعات ترجمه، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت1389، بیرجند.

 

8 صاحبی، سیامک، محمدهادی فلاحی، (1389)، نظام های گفتمانی رایج در گلستان سعدی از منظر نشانه معناشناختی، نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای، دانشگاه بیرجند، آبان1389، بیرجند.

 

9 فلاحی، محمدهادی، لیلا کریمی، (1389)، دستگاه شمار و معرفگی در برخی از گویش های مناطق کویری، نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران، دانشگاه سمنان، آذر1389، سمنان.

 

10 فلاحی، محمدهادی، مهرناز مسرور فشانی، (1389)، نقش جنسیت در دگرگونی های زبانی و پدید آمدن گویش های جدید اجتماعی، نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران، دانشگاه سمنان، آذر1389، سمنان.

 

11 کریمی، لیلا، محمدهادی فلاحی، (1390)، تحلیل معنایی و مقایسه ای جمله های شرطی دارای حرف شرط و بدون آن در زبان فارسی امروز با رویکرد شناختی، ششمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه مازندران، خرداد1390، بابلسر.

 

12 فلاحی، محمدهادی، لیلا کریمی (1390)، بررسی رابطه ی میان مشخصه های واجی و ساخت هجا در زبان فارسی با تکیه بر مشخصه ی رسایی، ششمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه مازندران، خرداد1390، بابلسر.

 

13 صلاح، راضیه و مریم وهاب و محمد هادی فلاحی، (1390)، بررسی و مقایسه ی مهارت خواندن کودکان 7 تا 12 ساله ی کم شنوای شدید و عمیق  با همتایان شنوایشان، سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توان بخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران

 

14 فلاحی، محمدهادی، سیما اجدادی، قاسم نظیری، فرح قرشی، (1392)، گفتار خود انگیخته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: تاثیر متغییر سن بر میزان استفاده از عوامل انسجام متنی دستوری، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

15 فلاحی، محمدهادی، محمدحسین شرف زاده، بهناز میرزایی، (1392)، نقش متغیرهای جنسیت و تحصیلات در شکل گیری و محتوای شبکه های معنایی، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

16 واحدی، زهرا، محمدهادی فلاحی، نادره سهرابی، (1392)، رابطه ی میان توانایی خواندن بر اساس سه شاخص سرعت، دقت و درک مطلب با هوشبهر کل در دختران و پسران مبتلا به خوانش پریشی، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

17 زائری، عظیمه و محمدهادی فلاحی، (1392)، شیوه های بازنمایی قدرت در محاکم کیفری، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

18 خلیلی، رویا، قاسم نظیری، فرح قرشی، محمدهادی فلاحی، (1392)، بررسی عوامل انسجام واژگانی در نوشتار توصیفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با افرد سالم، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

19 آزادی، کورش، محمدهادی فلاحی، عبدالرسول صادق پور، (1392)، شناخت پرکننده های زبانی زبان فارسی: تعیین فراوانی کاربرد آنها در گفتار گروه های سنی مختلف، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

20 ولی زاده، سبا، مریم فهام، محمدهادی فلاحی، (1392)، بررسی میزان درک و کاربرد حروف اضافه ی مکانی و غیر مکانی در کودکان 5 تا8 ساله، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت 1392، شیراز.

 

21 خلیلی، رویا، محمدهادی فلاحی، قاسم نظیری، فرح قرشی، (1391)، نوشتار بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالم: بررسی عوامل انسجام دستوری، هشتمین همایش زبان شناسی ایران، 24و25 بهمن 1391، تهران.

 

22 جلالیان، علیرضا، محمدهادی فلاحی، (1391)، مقایسه ی ساختار فعل در گویش عربی جباره فسا با عربی معیار، هشتمین همایش زبان شناسی ایران، 24و25 بهمن 1391، تهران.

 

23 خادمی، صدیقه، محمدهادی فلاحی، قاسم نظیری، فرح قرشی، (1391)، بررسی و مقایسه ی تعبیر ضرب المثل در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم،  نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1391

 

24 میرزایی، بهناز، محمدهادی فلاحی، (1392)،  بررسی تاثیر جنسیت در شکل گیری شبکه های معنایی واژگان عینی در افراد بزرگسال، نخستین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه، شیراز، مردادماه  1392

 

25 وهاب، مریم، آزاده زندیان، محمدهادی فلاحی، (1391)، بررسی نظریه ی اکسپلن، طبقه ی واژگانی و لکنت در کودکان فارسی زبان، یازدهمین همایش کشوری گفتار درمانی ایران، 21-19 اردیبهشت 1391، اصفهان.

 

26 طباطبایی، ثمین، مریم وهاب، محمدهادی فلاحی، (1391)، تجزیه و تحلیل توانایی زبانی کودکان 4 تا 8 ساله مبتلا به ناروانی گفتار و  مقایسه ی آنها با همتایان طبیعی آن ها، یازدهمین همایش کشوری گفتار درمانی ایران، 21-19 اردیبهشت 1391، اصفهان.

 

27

Karimi, L. &  M.H.Fallahi &  M.R.Parhizgar & A. Mani, (2009), The influence of invironment on language recovery of trilingual aphasia patient, Intrnational workshop on Education, Cognition and Neuroscience, University of Trento, 1 & 2nd October 2009, Italy

 

28

Karimi, Leila &  M.H.Fallahi &  M.R.Parhizgar, (2009), Descriptive study of aphasia apraxias features correspondence and conformity of trilingual brocas aphasic patient, Antalia, 28 September – 3 October 2009, Turkey

 

29

Zandian, A. & M.H.Fallahi & M. Vahab, (2011), An investigating syntactic planning in school aed Persian speakers who stutter, The 9th oxford Disfluency Conference, St Catherines Collage,1-4th September, Engeland

 

30

Fallahi, M.H. & L. Karimi, (2011), Generative Role of dar present verbal stem of the verb dastan in Persian word formation, 4th International Conference on Iranian Linguistics (ICIL4), Uppsala University, 17-19th june, Sweden

 

31

Fallahi, M.H. & L. Karimi, (2011), The Result of Bilingual Aphasia Test on a Trilingual Brocas Aphasia Patients Speech, 4th International Conference of Cognitive Sciences, 10-12 May, Tehran

 

32

Khalili, Roya, & M.H.Fallahi, Ghasem Naziri & Farah Ghoreshi  (2012), The Analysis of  Lexical Cohesive Devices in the Schizophrenic Patients Writing in Comparison  with Normal Individuals. 2nd National Conference of Language, discourse and pragmatics., Shahid Chamran Ahvaz University, 24-26 January, Iran

 

33

Sedigheh, Khademi, & M.H.Fallahi, Ghasem Naziri & Farah Ghoreshi, (2013), Humor Appreciation in Schizophrenic Patients. 5th International Cognitive Sciences, 24-25 May, Tehran

 

34

Sedigheh, Khademi, & M.H.Fallahi, Ghasem Naziri & Farah Ghoreshi, (2013), Methaphor & Proverb Interpretations: Comparison of Schizophrenic Patients with Normal Individuals, 5th International Cognitive Sciences , 24-25 May, Tehran

 

35

Sedigheh, Khademi, & M.H.Fallahi, Ghasem Naziri & Farah Ghoreshi, (2013), The Effect of Age Differences on  Proverb Interpretation in Comparison of Schizophrenic Patients & Normal Individuals , 5th International Cognitive Sciences, 24-25 May, Tehran

 

36

Khalili, Roya, Mohammad Hadi Fallahi, Farah Ghoreshi, (2013), Descriptive Writing of the Schizophrenics in Comparison with Normal Individuals: The Analysis of Conjunctive Cohesive Devices, 5th International Cognitive Sciences , 24-25 May, Tehran

 

37

Bodnam, Foroogh, Mohammad Hadi Fallahi, Afshin Borhanhaghighi, (2013), A Comparison of Right Hemisphere Language Function in Right Hemisphere Damage with Normal Individuals, 1st National Conference inTeaching English, Literature and Translation, Shiraz

 

 

 

طرح پژوهشی

 

 
1 گونه ی زبانی مردم شیراز: گذاری از گویش تا لهجه، (1391)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

 

1391

 

 

سوابق تدریس

1

تدریس درس زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان از سال 1379 تا 1388

 

2 تدریس درس گویش شناسی در یک نیمسال در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 

3 تدریس درس های روان شناسی زبان، زبان شناسی و آواشناسی در گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1390 تا 1394

 

4

تدریس درس های مقدمات زبان شناسی، آواشناسی، معنی شناسی، تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان، مکاتب زبان شناسی، گویش شناسی، جامعه شناسی زبان، ساخت واژه و نحو در مقطع کارشناسی ارشد زبان شناسی و دروس تجزیه و تحلیل کلام و زبان شناسی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه علوم و تحقیقات فارس از سال 1386 تا 1394 و درس ادبیات از دیدگاه زبان شناسی در مقطع دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

 


 

سوابق اجرایی و فعالیت ها

1 دبیر دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، شیراز، اردیبهشت 1392

 

2 مدیر گروه  زبان ( آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان و زبان شناسی) در دانشگاه علوم و تحقیقات فارس از   سال1387 تا 1391

 

3 معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ی علوم دانشگاه علوم و تحقیقات فارس از 1391 تا 1392

 

4 عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه علوم و تحقیقات فارس از سال 1390 تا 1392.

 

5 داوری مقالات مجله های علمی پژوهشی "زبان شناسی و گویش های خراسان"، " جستارهای زبانی" و " جستارهای ادبی"

 

6 عضو انجمن زبان شناسی ایران

 

 

 

پایان نامه های راهنمایی شده

1 سیامک صاحبی،  بررسی گفتمان روایی گلستان سعدی: رهیافتی نشانه معناشناختی

 

2 ساره جابری، توازن و هنجارگریزی در غزلیات مولوی: بررسی صد غزل از دیوان شمس

 

3 ارسلان میرزایی اصل، چگونگی بازنمایی زنان در ادبیات شفاهی قوم قشقایی؛ تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

 

4 سارا جوانمردی، تحلیل مکالمات فیلم های طنز بر اساس قواعد مکالمه ی گرایس

 

5 ابراهیم ایزدی، مطالعه ی ابعاد مختلف خشونت در ادبیات کودکان: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

 

6 کوروش آزادی، شناخت پُرکننده های زبانی و تعیین بسامد آن ها در گفتار فارسی زبانان

 

7 نگار حمزوی زرقانی، چگونگی بازنمایی کودکان در ادبیات روایی بزرگ سالان از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادی

 

8 مریم آسیایی، بررسی فرایند اقناع در سخنرانی ها و مناظره های نامزدهای یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری( نگاه موردی به دکتر حسن روحانی)

 

9 سمانه جوکار، مطالعه ی شیوه های اقناع در آگهی های بازرگانی تلوزیون ایران و مقایسه ی آن  با آگهی های بازرگانی شبکه های فارسی زبان خارجی

 

10 لیلا عزیزی، تجزیه و تحلیل گفتمانی تعاملات کلامی در دادگاه های علنی برپایه ی اصول همکاری گرایس

 

11 الهام منشی، روابط قدرت در تعاملات مدیران مدارس شهر شیراز و زیر مجموعه ی آموزشی آن ها: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

 

12 فاطمه عشقعلی، تحلیل رمان های «مزرعه ی حیوانات» و «1984» جورج اورول بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی (الگوی فر کلاف،1993 )

 

13 زهرا حیدری فرد، تحلیل دیوار نوشته های بافت قدیم و جدید شهر شیراز بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

 

14 مرجان رزمی، بررسی فرایند اقناع در تعاملات کلامی و غیر کلامی در دادگاه های علنی

 

15 سارا حسامی، بررسی مقابله ای نشانه شناختی تعبیر خواب در دو فرهنگ ایرانی اسلامی و غربی

 

16 معصومه گلستانه، تجزیه و تحلیل رمزگان ها در خوانش منطق الطیر عطار نیشابوری

 

17 زهرا درستکار، بررسی نشانه شناختی شعر پایداری

 

18 لیلا جمشیدفر، بررسی شخصیت زن در رمان های جزیره ی سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادی بر اساس الگوی فرکلاف

 

19 راضیه مس فروش، رویکرد شناختی به استعاره در زبان فارسی: بررسی موردی مفاهیم زندگی و شادی

 

20 عظیمه زائری،  بررسی دانش نحوی و ساخت واژی کودکان 3 تا6 ساله ی فارسی زبان

 

21 نرگس اسحاقی، مطالعه ی فرآیند اقناع در اخبار صدا و سیما: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

 

22 بهناز میرزایی،  بررسی نقش متغییرهای جنسیت و تحصیلات در شکل گیری و محتوای شبکه های معنایی

 

23 نگین داوری، تحلیل متون کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی بر اساس نظریه ی شبکه های معنایی

 

24 سیما اجدادی، تجزیه و تحلیل عوامل انسجام متنی در گفتار بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالم

 

25 مهرناز مسرور فشانی، نقش جنسیت در بروز تفاوت های ساخت واژی و نحوی در نوشتار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

 

26 الهام مردان، بررسی انسجام متنی در نمایش نامه های معاصر فارسی بر اساس الگوی انسجام متنی هلیدی و حسن (1976)

 

27 علی رضا آثاری، رویکردی شناختی به استعاره در بوستان سعدی: مطالعه ی موردی مفاهیم مرگ و زندگی

 

28 لیلا کریمی،  بررسی و توصیف زبان شناختی گفتار بیمار سه زبانه ی مبتلا به زبان پریشی( بررسی موردی)

 

29 فروغ بدنام، مقایسه ی برخی عملکردهای زبانی نیم کره ی راست مغز در بیماران مبتلا به آسیب نیم کره ی راست و افراد سالم

 

30 مرضیه یاری زاده، مطالعه ی برخی عملکردهای زبانی مربوط به نیم کره ی راست مغز در افراد آسیب دیده ی نیم کره ی چپ و افراد سالم

 

31 رویا خلیلی، تجزیه و تحلیل عوامل انسجام متنی در نوشتار بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالم

 

32 زهرا واحدی، مطالعه ی رابطه ی میان توانایی خواندن و نوشتن با هوشبهر کلامی و بهره ی اجتماعی در کودکان مبتلا به خوانش پریشی

 

33 مرضیه بشیر دیلمی، توصیف توانایی حذف هجا در کودکان کم شنوای شدید و عمیق 4 تا 6 ساله ی فارسی زبان

 

34 آزاده زندیان، بررسی و مقایسه ی الگوی ناروانی در طبقه ی واژگانی گفتار توصیفی و خواندن متن کودکان 7-11 ساله ی فارسی زبان مبتلا به لکنت

 

35 راضیه صلاح، بررسی و مقایسه ی مهارت خواندن کودکان 7 تا 12 ساله ی کم شنوای شدید و عمیق با همتایان شنوایشان

 

36 سبا ولی زاده، مطالعه ی میزان درک و کاربرد حروف اضافه ی ساده در کودکان 5 تا 8 ساله ی مبتلا به آسیب ویژه ی زبانی و مقایسه ی آن با کودکان بهنجار

 

37 صدیقه خادمی،  مقایسه ی برخی عملکردهای زبانی نیم کره ی راست مغز در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد سالم

 

38 ثمین طباطبایی، تجزیه و تحلیل توانایی های زبانی کودکان 4تا 8 ساله ی مبتلا به ناروانی گفتار و مقایسه ی آن ها با همتایان طبیعی آن ها

 

39 مریم مهدی زاده، مطالعه ی نحو و معناشناسی در کودکان 5 تا 8 ساله ی مبتلا به اوتیسم و مقایسه ی آن ها با همتایان طبیعی

 

40 شهلا رفیعی، تجزيه و تحليل عوامل انسجام متني در گفتار بيماران آسیب دیده ی نیم کره ی چپ (زبان پریش ناروان) و مقایسه ی آن با افراد سالم

 

41 ابراهیم جانی، بررسی و توصیف ساخت واژی و نحوی گویش لری کامفیروز

 

42 سعیده اسدی، تهیه ی اطلس گویش شناختی جزیره ی قشم و تعیین مرز همگویی گونه ها

 

43 موسی صوغانی، ترسیم اطلس گویش شناختی دهستان گلاشگرد شهرستان فاریاب

 

44 علی رضا جلالیان، مقایسه ی ساخت واژه و نحو گویش عربی جباره با عربی معیار

 

45 فاطمه حسینی، اطلس گویش شناختی منطقه ی بیضاء

 

46 مرضیه ناظمی پور، بررسی ساخت واژی و نحوی گویش قنواتی بهبهان

 

47 یزدان دشتیان، ترسیم اطلس گویش های بخش مرکزی شهرستان رستم

 

48 احترام محمدی طیبی، موقعیت و کاربرد گویش ترکی قشقایی در شهر فیروزآباد و نگرش گویشوران آن

 

49 راحله روحیان فرد، گویش سیوندی: موقعیت، کاربرد و نگرش گویشوران

 

50 راضیه محمدی خواه، ترسیم اطلس گویش شناختی بخش کبگیان شهرستان بویراحمد

 

51 خدیجه ملک زاده، ترسیم اطلس گویش شناختی شهرستان گناوه

 

52 مریم قنبری، انسجام متنی در کتاب های خوانداری دوره ی ابتدایی (پایه ی اول تا پایه ی ششم ): تحلیلی براساس الگوی انسجام متنی هلیدی و حسن (1976)

 

53 ندا برومند،  تجزيه و تحليل رمزگان ها در خوانش اشعار مثنوي معنوي

 

54 شیرین هوشمندی، بررسی انسجام متنی در نشریات ویژه ی کودکان بر طبق الگوی انسجام متنی هلیدی و حسن(1976)

 

55 معصومه فیجانی،  اقناع مخاطب: رمز موفقیت یک سخنرانی: بررسی شیوه های اقناع در سخنرانی برخی از سخنرانان مشهور

 

56 پریسا کیهانی، بررسی و مقایسه ی انواع هنجار گریزی در اشعار شاعران سبک هندی و سبک معاصر

 

57 مهدیه ایران نژاد، بررسی شیوه‌های اقناع و ترغیب مخاطبان در مجله‌های موفقیت، خلاقیت و راز

 

58 میترا زرین خو، بررسی انسجام متنی بین دو گروه کتب درسی پایه و علوم انسانی در مقطع سوم تجربی بر اساس الگوی انسجام متنی هلیدی و حسن (1976)

 

59 رامین روستایی، چگونگی بازنمایی کارگزاران اجتماعی در آثار محمد بهمن بیگی؛ تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

 

60 محترم احمدی، بررسی و مقایسه ی مهارت های خواندن و نوشتن در دانش آموزان دوزبانه (ترکی ازبک-فارسی و فارسی دری_فارسی) و دانش آموزان یک زبانه ی فارسی زبان در مقطع ابتدایی

 


تعداد بازدید : 2271
4.9/10 (تعداد آرا 18 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 5 نفر
بازدید امروز 666
بازدید دیروز 4,879
بازدید این ماه 161,428
بازدید کل 672,016 نفر