دکتر محمدرضا قانع
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا قانع
پست الکترونیک : ghane@ricest.ac.ir
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع و مشاور ریاست در امور پژوهشی
بیوگرافی : محل تولد : شیراز | سال تولد: 1338
سوابق تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شیراز ، 1364-1360 | کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه شیراز ، 1370-1367 | دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه تهران ، 1386-1382
سوابق شغلی : معاون اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری رئیس امور اداری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری مدیر امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری مدیر گروه پژوهشی علم سنجی رئیس هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه (در حال حاضر)

مرتبه علمی

دانشیار

   

 

 

کتابهاي تأليفی

1

چکيده پايان نامه هاي دانشگاه شيراز: جلد سوم دانشکده کشاورزي، شيراز: کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي، 1377.

 

2

چکيده پايان نامه هاي دانشگاه شيراز: جلد چهارم، دانشکده دامپزشکي، شيراز: کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي، 1379.

 

3

دانشوران معاصر ايران، جلد سوم، متخصصان علوم پزشکي. بخش اول (آبشناسي، بيهوشي)، شيراز: کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي، 1380.

 

4

دانشوران معاصر ايران، جلد سوم، متخصصان علوم پزشکي. بخش دوم (پرتودرماني، ميکروب شناسي)، شيراز: کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي، 1381. کتاب الکترونيکي. E- Book

 

5

روشهاي آماري براي متخصصان حرفه کتابداري و اطلاع رساني، تهران: نشر چاپار، 1384. (ترجمه)

 

 

 

مقالات تأليفی

1

هوش مصنوعي از ديدگاه علوم مختلف، اطلاعات علمي دوره 10، شماره 4، بهمن 1374، ص: 37-43

 

2

 آموزش کتابداران و مديران منابع اطلاعاتي، فصلنامه کتاب، پاييز و زمستان، 1373

 

3

انتقال پايگاههاي اطلاعاتي، اطلاع رساني، دوره 13، شماره 2، زمستان 1376، ص: 36-42

 

4

 دانشمندان، جستجوي اطلاعات و خدمات مرجع، اطلاع رساني، دوره 13، شماره 3و 4، بهار و تابستان 1377

 

5

 بانکهاي اطلاعاتي، دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران: 1381

 

6

 چهار مفهوم ـ چهار اصطلاح، اطلاع شناسي، شماره 1 ، تاريخ انتشار 1383

 

7

 آرشيو مدارک الکترونيکي: شيوه اي نوين در ارتباطات علمي، اطلاع شناسي، شماره 2، 1383

 

8

خدمات مرجع ديجيتالي در کتابخانه هاي دانشگاهي، کتابداري، شماره 42، 1383

 

9

 ميزان همبستگي خود- استناد ي باضريب تأثير مجله هاي علمي حوزه علوم پزشکي در گزارش   ها ي استنادي نشريات فارسي، مجله مديريت اطلاعات سلامت، 1386

 

10

 قانع، محمد رضا؛ رحيمي، فروغ (1388). توليد علم کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در حوزه علوم اجتماعي  2006-2008.   رهيافت، شماره 45، پاييز وزمستان، 15 ـ 24.

 

11

  قانع، محمد رضا؛ ترابيان، رودابه (1388). تعيين رابطه بين خود ـ استنادي و ضريب تأثير در مجلات دسترسي آزاد حوزه علوم فني و مهندسي در پايگاه هاي اطلاعاتي ISI و DOAJ .  اطلاع شناسي، 23 (6)، 71 ـ 86.

 

12

ارتباط علمي: از مجله هاي چاپي تا مجله هاي دسترسي آزاد. کتاب ماه کليات، 144 ، سال دوازدهم، شماره دوازدهم، آذر 1388.

 

13

قانع، محمد رضا؛ عابدي، ايران؛ تفرشي، شکوه (1388). مقايسه نياز اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي کرمانشاه با مجموعه سازي نشريات کتابخانه مرکزي اين دانشگاه بر اساس تحليل استنادي انتشارات آنها در ISI و SCOPUS. فصلنامه دانش شناسي، سال دوم،  شماره 7، 63 ـ 71.

 

14

 قانع، محمد رضا؛ دانش، فرشيد (1389). مروري تحليلي بر شاخص هاي وب سنجي و کاربرد هاي آن در ارزيابي وب سايت هاي پليس. مجموعه مقاله هاي همايش ملي دانش و امنيت، جلد دوم، سازمان تحقِقات و مطالعات ناجا: دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي فرماندهي انتظامي استان فارس، 711 ـ 729.

 

15

 هاشمي، مجتبي؛ قانع، محمد رضا؛ ازوجي، ندا (1389). مطالعه و ارزيابي وب سايت پليس و شيوه سازماندهي اطلاعات در آن، مجموعه مقاله هاي همايش ملي دانش و امنيت، جلد دوم، سازمان تحقِقات و مطالعات ناجا: دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي فرماندهي انتظامي استان فارس، 754 ـ 766.

 

16

Self- citation in PJCR’s Engineering Journals and their Significance in Determining Impact Factor during 2002-2006(2010). IJISM, 8(1),pp 21-37.

 

17

Self – Citation and Iranian Journal Impact Factors Indexed in the Islamic World Science Citation Center’s Persian Journal Citation Reports, 2002-2006 (2010). Informology, 23(6). pp.182-197.

 

18

To What Extent are Highly Cited Papers influenced by author self-citation?: a comparison between Iran and Turkey(2011). IJISM, 9(1).

 

 

مقالات انگلیسی

-A Survey of Open Access Barriers to Scientific Information: Providing an Appropriate Pattern for Scientific Communication in Iran (2006). The Grey Journal, 2(1).

 

 

 

سمينارهاي داخلي

1

اطلاعات و پژوهشهاي علمي: نقش کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي در تامين نيازهاي اطلاعاتي دانشمندان، سمينار ملي بررسي روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعي کشور، 20-22 تير 1374. تهران

 

2

بهره گيري از تکنولوژي نوين اطلاعات در آموزش کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، چهارمين سمينار کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، 15 اسفند 1375

 

3

 معيارهاي پذيرش مجله در ISI: وضعيت مجلات علمي ـ تخصصي ايران. دانشگاه اصفهان،  سمينار يکروزه 23/9/1386

 

4

 ميزان همبستگي خود - استنادي باضريب تأثير مجله هاي علمي حوزه علوم پزشکي در گزارش ها ي استنادي نشريات فارسي. اولين همايش سراسري علم سنجي در علوم پزشکي، اصفهان، 1386

 

5

  نحوه استفاده از پايگاه الکترونيک نشريات لاتين، هفته پژوهش، دانشگاه شيراز، 1386

 

 

کنفرانسهاي بين المللي

RLST’s Digital library Program. International Conference on Digital Library, New Delhi, 24-27 Feb. 2004.

Open Access Movement: A New Pattern in Scholarly Communication. Tehran International Workshop on Scientometrics, Tehran, Iran, Sep. 17-19, 2004.

A Survey of Open Access Barriers to Scientific Information: Providing an Appropriate Pattern for Scientific Communication in Iran. 7Th International Conference on Grey Literature: Open Access to Grey Resources. Nancy, France, 56 Dec.2005.

 Self- citation in PJCR’s Engineering Journals and their Significance in Determining Impact Factor during 2002-2006. COLLNET, 2008, Berlin.

 

 

سخنرانيهاي داخلي

1

 منابع open access: فرصت ها و چالش ها، دانشگاه فردوسي مشهد، 23/8/85

 

2

 دسترسي آزاد به اطلاعات علمي و بحران قيمت مجلات، دانشگاه آزاد واحد مرودشت شيراز، 20/9/85

 

3

 آشنايي با جنبش دسترسي آزاد، معاونت پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري، 1385

 

4

 نحوه استفاده از پايگاه الکترونيک نشريات لاتين، دانشگاه شيراز، هفته پژوهش، 20/9/1386

 

5

 معيارهاي پذيرش مجله در ISI : وضعيت مجلات علمي- تخصصي ايران، سمينار يکروزه ISI ، دانشگاه اصفهان، 1386

 

6

آشنايي با پايگاه استنادي علوم جهان اسلام: گزارشهاي استنادي نشريه هاي فارسي، انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران، 1387

 

7

 راهکارهاي جست و جو در منابع علمي دسترسي آزاد، اتحاديه دانشگا ههاي منطقه جنوب: دانشگاه شيراز، سمينار آموزشي نحوه استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي الکترونيکي، 3/11/1386

 

8

 سمينار بين المللي آشنايي با پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) و زير مجموعه هاي آن، تهران، هتل استقلال، 1388

 

 

 

طرح هاي پژوهشي

1

 ايجاد و مديريت "پايگاه اطلاعاتي مقاله هاي نشريات ادواري فارسي"

 

2

ايجاد و مديريت " پايگاه اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي کشور"

 

3

ايجاد " پايگاه اطلاعاتي پايان نامه هاي عمومي و تخصصي دانشگاه علوم پزشکي شيراز"

 

4

 اجرا و راه اندازي  طرح پژوهشي ارزيابي وب سايت دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور

 

 

 

طرحهاي پژوهشي در دست اجرا

1

 بررسي، شناسايي و ارزيابي ويژگيها و روند انتشار نشريات علمي معتبر

 

2

 رتبه بندي دانشگاهها و موسسات پژوهشي کشور بر اساس شاخص هاي کتابسنجي

 

 

 

فعاليت هاي اجرايي

1

 معاون اداري و مالي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم وفناوري

 

2

 معاون پژوهشي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم وفناوري

 

3

 رئيس امور اداري مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم وفناوري

 

4

 مدير امور پژوهشي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم وفناوري

 

5

 مدير گروه پژوهشي علم سنجي

 

6

 رئيس هيأت مديره صندوق قرض الحسنه (در حال حاضر)

 

 

 

خدمات علمي اجرايي

1

 مسئول کار گروه نيازسنجي و ارزيابي اطلاعات علمي دانشگاههاي کشور سال 1386( دفتر پشتيباني و خدمات پژوهشي، معاونت پژوهشي، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري)

 

2

 عضو شوراي سياستگذاري منابع علمي، معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

3

 رئيس کار گروه مديريت اطلاعات و کتابخانه در اتحاديه دانشگاهها و مراکز پژوهشي جنوب کشور

 

4

 رئيس گارگروه دسترسي آزاد به اطلاعات علمي در معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (در حال حاضر)

 

5

 عضو کارگروه وب سنجي در معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (در حال حاضر)

 

6

 سردبير کتاب ماه کليات (ويژه نامه دسترسي آزاد)، 144 ، سال دوازدهم، شماره دوازدهم، آذر 1388.

 

7

 ارزياب علمي استخدام کتابداران در کتابخانه هاي عمومي استانهاي فارس، هرمزگان، کهکيلويه و بوير احمد، اريبهشت 1389

 

8

 عضو کميسيون ملي يونسکو

 

9

 مدير مسئول مجله انگليسي زبان IJISM  (در حال حاضر)

 

10

 عضو هيأت تحريريه نشريه جامعه اطلاعاتي (در حال حاضر)

 

11

 عضو شوراي پژوهشي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (در حال حاضر)

 

12

 دبير همايش يک روزه  تهران: هتل سيمرغ، 11/10/1386

 

 

 

عضويت در انجمنهاي علمي

1

 عضو هيأت مديره انجمن کتابداري ايران

 

2

 نايب رئيس انجمن کتابداري ايران شاخه فارس

 

 

 

عضويت در انجمنهاي علمي

 

 
1 دانشگاه شيراز   (2)

 

استاد مشاور
2 دانشگاه شهيد چمران اهواز    (1)

 

استاد مشاور
3 دانشگاه آزاد اسلامي همدان  (2)

 

استاد راهنما
4 دانشگاه آزاد اسلامي اهواز (2)

 

استاد مشاور

 

5

 در حال اجرا، دانشگاه شيراز   (1) و دانشگاه شهيد چمران اهواز    (1)  

 

 

   

تدريس

 

 
1 مديريت و اداره کتابخانه 

 

دوره کارشناسي دانشگاه شيراز
2 روش تحقيق و گزارش نويسي

 

دوره کارشناسي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
3 اقتصاد اطلاعات 

 

دوره کارشناسي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
4 زبان تخصصي 4 

 

دوره کارشناسي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
5 مراكز اطلاع رساني و بين المللي و كتابداري 

 

دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس
6 ارتباطات و سيبرنتيك 

 

دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
7 مباني كتابداري     

 

دوره فوق ديپلم دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
8 مجموعه سازي1 و 2  

 

دوره فوق ديپلم دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
9 زبان تخصصي  

 

دوره فوق ديپلم دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
10 مجموعه سازي 1 

 

دوره فوق ديپلم دانشگاه آزاد اسلامي شيراز 
11 مباني كتابداري 

 

دوره فوق ديپلم دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
12 اداره كتابخانه

 

آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه شاهد


تعداد بازدید : 1235
4.1/10 (تعداد آرا 15 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 6 نفر
بازدید امروز 1,324
بازدید دیروز 2,464
بازدید 30 روز گذشته 73,304
بازدید کل 975,506 نفر