بررسی 10 سال عملکرد پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در توليد علم
دکتر جعفر مهراد رييس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي ، نهادي است پيشرو در عرصه ي پژوهش ، توليد علم و فناوري هاي نو كه در حد معيارهاي جهاني و با تكيه برتوانمندي هاي ملي مي تواند بستر لازم را در جهت ارتقاي سطح كيفي و كمي تحقيقات و پژوهش در كشور مهيا ساخته و با ساماندهي و هدايت فعاليت هاي مختلف علمي ، پژوهشي و فناوري علاوه بر حل مشكلات كشور ، موجبات حضور برتر علمي دانشگاه در عرصه هاي جهاني توليد علم فراهم آورد .
وی ادامه داد: اين دانشگاه از جمله دستاوردهاي ماندگار انقلاب اسلامي مي باشد كه با هدف ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه ، تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ، ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاي دانش و پژوهش به فعاليت خود ادامه می دهد.
دکتر مهراد افزود: اين دانشگاه در طول 29سال فعاليت ارزنده خويش در عرصه های علمی ، آموزشی و فناوری حدود 000،000، 4 فارغ التحصيل را در مقاطع مختلف آموزش عالی تربيت و راهی بازار کار و فعاليتهای اجتماعی نموده است. اين دانشگاه در حال حاضر حدود 1،700،000 دانشجو،بيش از 30،000 عضو هيات علمی و 35.000 پرسنل در سراسر کشور دارد.
سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: يکی از مهم‌ترين افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی، نقش چشمگير اين دانشگاه در فعاليت‌های علمی و تحقيقاتی کشور و جهان است. امکانات و تجهيزات مدرن و ارتباطات فراوان اين دانشگاه با مراکز علمی جهان موجب شده است که تحقيقات دست اولی در شاخه‌های مختلف علمی در اين دانشگاه صورت گيرد.
وی افزود: در اين مصاحبه خبری ويژه توليدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در يک بازه زمانی ده ساله يعنی از سال 1380 تا 1390 بر اساس پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) که پس از ISI و Scopus سومين نظام استنادی دنيا می باشد را مورد بررسی قرار می دهم و به ساختارها و حوزه های مختلفی اشاره خواهم کرد که هر يک به نوعی بازگو کننده فعاليت های پژوهشی انجام شده طی اين سال ها می باشد.
عضو رسمی تيم رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام ادامه داد: دانشجويان، اعضای هيات علمی و محققان دانشگاه آزاد اسلامی در اين بازه زمانی ده ساله تعداد 17357 مقاله را در نشريات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترويجی منتشر نموده اند. جدول شماره 1 آمار چاپ مقالات دانشجويان اين دانشگاه طی اين سال ها را ارائه می دهد.
جدول شماره 1
سال انتشار تعداد مقاله درصد از کل مقالات
1380 333 92/1
1381 402 32/2
1382 366 11/2
1383 598 45/3
1384 988 69/5
1385 1374 92/7
1386 2202 69/12
1387 2743 80/15
1388 3797 88/21
1389 3468 98/19
1390 1086 26/2
تعداد کل مقالات 17357

دکتر مهراد ادامه داد: نگاهی گذرا به جدول شماره 1 نشان می دهد که توليدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خلال سال های 1380 (333 مقاله) تا 1388 (2188 مقاله) روند رو به رشدی داشته است که رشد توليدات علمی اين دانشگاه در سال های بعد يعنی سال های 1389 و1390 که به ترتيب 3468 و 1086 مقاله می باشد به اين جهت کمتر از سال 1388 می باشد که هنوز به علت تاخير در چاپ مجلات، پردازش مقالات به طور کامل صورت نگرفته است.

رييس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: در جدول شماره 2، حوزه های موضوعی و درصد از کل مقالات منتشر شده در اين حوزه توسط دانشجويان، اعضای هيات علمی و شاغلان تحقيقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در نشريات معتبرعلمی پژوهشی و علمی ترويجی را مشاهده می کنيم. اين جدول نشان می دهد که رشته علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی 71/34 درصد از کل مقالات منتشر شده اين دانشگاه را به خود اختصاص داده است و اين حقيقت را آشکار می سازد که بخش علوم انسانی درانجام تحقيقات علمی و پژوهشی از ساير رشته های اين دانشگاه پيشی گرفته است.
جدول شماره 2: حوزه های موضوعی
رتبه موضوع درصد از کل مقالات
1 علوم انسانی 71/34
2 علوم پزشکی 37/22
3 علوم کشاورزی 21/19
4 علوم پايه 58/11
5 فنی و مهندسی 87/9
6 علوم دامپزشکی 36/1
7 هنر و معماری 90/0

وی ادامه داد: پس از رشته علوم انسانی با 71/34 درصد از کل مقالات، رشته های علوم پزشکی، علوم کشاورزی، علوم پايه، فنی و مهندسی، علوم دامپزشکی و هنر و معماری به ترتيب با 37/22، 21/19، 58/11، 87/9، 36/1 و 90/0 درصد از کل مقالات منتشر شده توسط اين دانشگاه را به خود اختصاص داده اند.
دکتر مهراد در ادامه مصاحبه خود به موضوعات فرعی که مقالات اعضای هيات علمی و شاغلان تحقيقاتی دانشگاه آزاد در آن حوزه انتشار می يابد اشاره کرد و گفت: متخصيصين پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) پس از تلاش های فراوان اين امکان را در ISC فراهم ساخته اند تا دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بتوانند تقسيم بندی توليدات علمی موسسه خود را در رشته های فرعی تر رصد نمايند و قادر باشند عملکرد رشته های موضوعی موسسه خود را به صورت منفرد و جداگانه مورد مطالعه قرار دهند.
جدول شماره 3: ده موضوع فرعی برتر
رتبه موضوع فرعی درصد از کل مقالات
1 پزشکی- کليات 03/11
2 کشاورزی 74/8
3 اقتصاد 22/3
4 محيط زيست 14/3
5 علوم سياسی 64/2
6 آموزش و پرورش 50/2
7 مهندسی-کليات 38/2
8 روان شناسی 31/2
9 علوم 02/2
10 روابط بين الملل 96/1

وی خاطر نشان ساخت: شناسايي نقاط ضعف و قوت موسسات، به سياستگزاران و مديران اين امکان را می دهد تا بتوانند عملکرد علمی و پژوهشی موسسات خود را ارتقا بخشند و با پيکره منسجم تر در عرصه توليدات علمی جمهوری اسلامی ايران گام های استوارتری بردارند.
پس از اشاره به 10 موضوع فرعی برتر، پروفسور مهراد به يکی ديگر از ويژگی های مهم تحقيق و ارائه مقالات علمی که مشارکت و همکاری علمی بين محققان و اعضای هيات علمی را نشان می دهد اشاره کرد و گفت: الگوی نويسندگی در توليدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که از مجموع 17357 مقاله منتشر شده توسط اين دانشگاه، 06/20 درصد از کل مقالات بصورت تک نويسندگی به رشته تحرير درآمده است.

جدول شماره 4: الگوی نويسندگی در ارائه مقالات
تعداد نويسنده %
1 06/20
2 50/26
3 08/25
4 43/16
5 49/7
6
44/4

وی ادامه داد: ارائه مقالات علمی که دارای دو و سه نويسنده هستند، رايج ترين نوع نگارش مقالات علمی توسط محققان دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که به ترتيب 50/26 و 08/25 درصد از کل مقالات را به خود اختصاص داده اند که اين امر حاصل حضور دانشجويان تحصيلات تکميلی در کنار اساتيد راهنما و انجام اين تحقيقات بصورت مشترک می باشد.
رييس مرکز منطقه ای ادامه داد: پس از الگوی 4 نويسندگی که 43/16درصد از کل مقالات را به خود اختصاص می دهد، مشارکت و همکاری های پنج و بيشتر از پنج نويسنده در ارائه مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شدت کاهش می يابد که اين موضوع در جدول شماره 4 کاملا مشهود می باشد.
پس از الگوی نويسندگی در مقالات، الگوی مشارکت موسسات در توليد مقالات علمی موضوعی بود که سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آن اشاره کرد و گفت: در الگوی مشارکت، آن دسته از سازمان هايی که از نظر ميزان تعاملات درون و برون کشوری در تدوين مقالات علمی با دانشگاه آزاد مشارکت داشته اند قابل مشاهده می باشد و اين موضوع از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و می تواند سياست ها و خط مشی يک سازمان را در تعامل با ديگر سازمان ها و نهادها جهت دهی کند.
وی افزود: جدول های شماره 5 و 6 به ترتيب الگوی مشارکت و 10 موسسه ای که بيشترين همکاری را با دانشگاه آزاد اسلامی در انجام تحقيقات و ارائه مقالات علمی داشته اند، بر اساس پايگاه ISC نمايان می سازد.

جدول شماره5 : الگوی مشارکت مؤسسات در مقالات
تعداد سازمان ها %
1 38/35
2 61/37
3 84/18
4 16/6
5 63/1
6> 37/0

جدول شماره 6: ده مؤسسه¬ای که بيشترين همکاری را با دانشگاه آزاد داشته¬اند
رتبه نام موسسه
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربيت مدرس
3 دانشگاه علوم پزشكي تهران
4 دانشگاه اصفهان
5 دانشگاه شهيد بهشتي
6 دانشگاه فردوسی مشهد
7 دانشگاه تبريز
8 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
9 دانشگاه علامه طباطبايي
10 دانشگاه شهيد چمران اهواز


در ادامه اين گفتگوی ويژه دکتر مهراد پس از معرفی 10 نويسنده برتر دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تعداد توليدات علمی اظهار داشت: شناسايي شکل صحيح انتشارات علمی اعضای هيات علمی و محققان و ثبت عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و محل خدمت نويسندگان، يکی از چالش های اساسی در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) می باشد.
وی افزود: اين پايگاه بين المللی که 57 کشور اسلامی را زير پوشش خود قرار می دهد، از رويکردی استفاده می کند تا بتواند از رشته علم سنجی به عنوان يکی از پايه های اصلی در تعيين کيفيت توليدات علمی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقيقاتی استفاده کند.
جدول شماره 7: ده نويسنده برتر بر اساس توليدات علمی
رتبه نام نام خانوادگی درصد
1 قربان نور محمدی 88/0
2 کاظم پريور 60/0
3 شهربانو عريان 52/0
4 حسين خارا 46/0
5 احمد مجد 37/0
6 مه لقا قربانلی 35/0
7 محسن گل پرور 34/.
8 حميد محمدی 31/0
9 اسلام مجيدی هروان 30/0
10 مسعود منوری 30/0

وی افزود: در اين رويکرد ISC وابستگی سازمانی نويسندگان را که روی اثر قرار دارد ثبت می کند و تمامی انتشارات دارای وابستگی سازمانی واحد را دسته بندی کرده و در يک مقوله واحد قرار می دهد.
جدول شماره 7 ، ده نويسنده برتر دانشگاه آزاد اسلامی را بر اساس توليدات علمی ارائه شده معرفی می نمايد که نقش بسزايي در توليد مقالات علمی اين دانشگاه داشته اند و 4/4 درصد از کل مقالات توليد شده توسط اين دانشگاه را به خود اختصاص داده اند.
دکتر مهراد در پايان اين مصاحبه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر پراکندگی واحدها و پرداختن به آموزش به ويژه در واحدهای کوچک تر بار بزرگی از آموزش عالی کشور را به دوش می کشد که در اين جا شايد انتظار توليد علم انتظار مناسبی نباشد. اما، واحد علوم و تحقيقات و نيز واحدهای مستقر در مراکز استان ها در تحقيقات و توليد علم بسيار موثر هستند که نتيجه اين آثار مثبت، توليد بخش مهمی از مقالات کشور به زبان فارسی و انتشار آن در مجلات معتبر بين المللی و بخش ديگر انتشار مقالات در نشريات معتبر فارسی است که آمارها و اطلاعات مرتبط با اين حوزه تشريح و توصيف شد.

   1391/3/8

تعداد بازدید : 1098
1.6/10 (تعداد آرا 5 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 3 نفر
بازدید امروز 1,248
بازدید دیروز 2,464
بازدید 30 روز گذشته 73,228
بازدید کل 975,430 نفر