۱۳ دانشگاه ایران در دسته ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا

به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،  نظام رتبه بندی لایدن یک از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی و وابسته به مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدن در هلند است. لایدن برای چهارمین دوره متوالی به معرفی برترین دانشگاه های بین المللی پرداخته است. در رتبه بندی سال  ۲۰۱۵ لایدن ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان را شناسایی، ارزیابی و مورد رتبه بندی قرار داده است. مرجعیت و دیپلماسی علمی دو رکن اساسی این رتبه بندی هستند. مقایسه عملکرد دانشگاه های ایران در رتبه بندی سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ لایدن نشان می دهد که عملکرد پژوهشی دانشگاه های کشور نسبت به سال های گذشته بهتر شده است.

گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه بندی لایدن برای هر یک از سال های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ ارائه شده است. برای انجام رتبه بندی در هر سال اطلاعات مرتبط با مرجعیت و دیپلماسی علمی هر دانشگاه در یک دوره چهار ساله تحلیل گردیده اند که این دوره چهار ساله به دو سال قبل از تاریخ رتبه بندی باز می گردد. به عنوان نمونه، برای رتبه بندی سال ۲۰۱۵ اطلاعات مدارک منتشر شده در برترین مجلات بین المللی برای سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته اند.

ISC اعلام کرد: در سال ۲۰۱۲ هیچ دانشگاهی از کشور در رتبه بندی لایدن حضور نداشت. در سال ۲۰۱۳ در مجموع ۵ دانشگاه از دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی شدند. در سال ۲۰۱۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۱۲ مورد رسید. در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳ دانشگاه از ایران در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

گروه رتبه بندی ISC گفت: دانشگاه­های ایرانی حاضر در این رتبه بندی عبارتند از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز.
گروه رتبه بندی دانشگاه ها در ISC اظهار داشت: نسبت به سال های گذشته عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد به نحوی که کلیه دانشگاه های کشور در بیشتر این شاخص ها رشد مثبتی داشته اند. ایران دارای بیشترین تعداد دانشگاه در رتبه بندی سال ۲۰۱۵ لایدن در بین کشورهای منطقه خاورمیانه است. در این رتبه بندی ۱۱ دانشگاه از ترکیه، ۷ دانشگاه از رژیم اشغالگر قدس، ۷ دانشگاه از عربستان سعودی و تنها ۳ دانشگاه از مصر در مجموع ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.

گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی دانشگاه های ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۵ حاکی از آن است که دانشگاه های ایران از وضعیت نسبی بهتری بخصوص در شاخص مرجعیت علمی در مقایسه با دانشگاه های ترکیه برخوردارند. عربستان سعودی در شاخص های دیپلماسی علمی بهتر از دانشگاه های ایران عمل نموده است، اما در بخش مرجعیت علمی (در رتبه بندی وابسته به حجم تولیدات علمی) دانشگاه های ایران برتری دارند. به عنوان نمونه، دانشگاه تهران در شاخص ۵۰% پراستنادترین تولیدات علمی (وابسته به حجم تولیدات علمی) رتبه ۲۷۵ دنیا را کسب کرده است.

گروه رتبه بندی ISC به این نکته اشاره کرد: نظام رتبه بندی لایدن از شاخص های متنوعی برای رتبه بندی دانشگاه ها بهره می جوید. از همین رو ۷۵۰دانشگاه برتر در شاخص های مختلفی مورد رتبه بندی قرار می گیرند. همانگونه که در جداول زیر نیز مشاهده می شود رتبه دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است.

رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن برحسب شاخص مرجعیت علمی (میزان تولیدات علمی که در دسته ۱۰% برتر تولیدات علمی دنیا قرار گرفته اند)
نام دانشگاهرتبه درسال
۲۰۱۴
رتبه در سال
۲۰۱۵
نام دانشگاهرتبه در سال ۲۰۱۴رتبه در سال ۲۰۱۵
دانشگاه صنعتی اصفهان۵۱۸۴۴۰دانشگاه تربیت مدرس۶۲۰۵۸۷
دانشگاه امیرکبیر۴۶۱۴۴۲دانشگاه شیراز۶۷۷۶۵۵
دانشگاه صنعتی شریف۵۳۸۵۰۵دانشگاه فردوسی مشهد۶۶۹۶۶۷
دانشگاه تبریز۴۹۲۵۳۱دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران——-۷۳۳
دانشگاه علم وصنعت۵۲۶۵۴۷دانشگاه علوم  پزشکی تهران۷۴۶۷۳۵
دانشگاه تهران۵۶۶۵۶۵دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی——-۷۴۲
دانشگاه شهید بهشتی۶۶۸۵۸۴
رتبه دانشگاه های کشور در رتبه بندی لایدن بر حسب شاخص دیپلماسی علمی (میزان همکاری های علمی بین المللی)
نام دانشگاهرتبه در سال ۲۰۱۴رتبه در سال  ۲۰۱۵نام دانشگاهرتبه در سال ۲۰۱۴رتبه درسال ۲۰۱۵
دانشگاه صنعتی اصفهان۵۰۳۴۹۳دانشگاه علوم و تحقیقات تهران—–۶۶۹
دانشگاه صنعتی شریف۵۷۳۵۵۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی—-۷۰۵
دانشگاه تهران۶۰۳۵۷۶دانشگاه شهید بهشتی۷۰۶۷۰۸
دانشگاه شیراز۶۲۲۶۱۵دانشگاه تربیت مدرس۷۱۸۷۱۸
دانشگاه تبریز۶۳۸۶۴۱دانشگاه علم و صنعت۷۳۳۷۳۵
دانشگاه فردوسی۶۵۰۶۴۳دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷۴۲۷۳۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران۶۵۶۶۴۵
رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن بر حسب شاخص میزان ارتباط با صنعت
نام دانشگاهرتبه در سال ۲۰۱۴رتبه در سال ۲۰۱۵نام دانشگاهرتبه در سال ۲۰۱۴رتبه در سال ۲۰۱۵
دانشگاه تهران۶۸۴۶۵۸دانشگاه علم و صنعت۷۳۰۷۲۲
دانشگاه صنعتی شریف۷۱۱۶۷۳دانشگاه علوم وتحقیقات تهران۷۴۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷۱۵۶۹۳دانشگاه علوم پزشکی تهران۷۲۷۷۲۹
دانشگاه تربیت مدرس۷۱۲۷۰۱دانشگاه شیراز۷۴۵۷۳۶
دانشگاه فردوسی۷۲۸۷۰۷دانشگاه تبریز۷۱۹۷۳۹
دانشگاه صنعتی اصفهان۷۱۷۷۰۸دانشگاه شهید بهشتی۷۴۶۷۴۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۷۱۰
   ۱۳۹۴/۳/۲ ۱۴:۲۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم