رزومه ریاست-تست

شیراز- بلوار جمهوری اسلامی- خیابان جام جم – مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کد پستی :۹۴۱۷۱-۷۱۹۴۶

نشانی محل کار

۰۷۱-۳۶۴۶۸۳۵۰-۵۱

تلفن محل کار

۰۷۱-۳۶۴۶۸۳۵۲

فکس
dean@ricest.ac.irپست اکترونیکی
سوابق تحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی : مهندسی برق- مخابرات