حضور مرکز منطقه ای در جلسه کامستک در وزارت عتف

ریاست محترم رایسست و ای اس سی و ریس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی در جلسه کامستک در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرکت کردند. در این نشست سه مورد از شبکه های کامستک در ایران به نام شبکه دانشگاههای مجازی، شبکه پارکها و شبکه نانو به ارایه گزارش از فعالیتها و نیازمندیهای خود پرداختند. هدف جلسه انسجام بخشیدن به کار شبکه ها با محوریت وزارت عتف بود. پیشنهاد هیات رایسست و ای اس سی آن بود که شبکه ها برای استمرار فعالیت خود نیاز دارند فعالیتهای خود را به گونه ای برنامه ریزی کنند که اولاً در سطح کشورهای OIC رویت پذیر باشد و در حقیقت مخاطبان این فعالیتها مخاطبان منطقه ای باشند و دوم اینکه فعالیتها درآمدزایی نیز داشته باشند. ضمناً پیشنهاد شد شبکه ها در قالب یک تیم یا نهاد مشترک فعالیت کنند تا در صورت افزایش تعداد شبکه ها نیز انسجام در عملکرد و برنامه ریزیها محقق شود

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم