انتصاب دکتر حمید علیزاده به معاونت پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

بر اساس حکم دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ‘دکتر حمید علیزاده’ عضو هیات علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به عنوان معاون پژوهشی این مرکز منصوب شد. دکتر حمید علیزاده دکترای خود را در حوزه ‘ بازیابی اطلاعات بین زبانی’ از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم