ارزشیابی ۱۶۴دانشگاه در طرح رتبه بندی- طراحی نظام درجه بندی دانشگاهها

دکتر جعفر مهراد افزود: با توجه به اینکه تعداد دانشگاههای ایران از لحاظ کمی بسیار زیاد و درخور توجه است اما در رتبه بندی سال ۹۰ سعی شد از ارسال پرسشنامه به دانشگاههای کوچک چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی خودداری شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یادآور شد: بر اساس داده ها و اطلاعاتی که در طول سال ۹۰ بر اساس پرسشنامه از دانشگاههای دولتی و غیردولتی گردآوری شده بود، بررسیهای اولیه نشان داد که برخی از اطلاعات علیرغم موجود بودن، توسط دانشگاهها به گروه رتبه بندی دانشگاهها در ISC تحویل داده نشده است.
مهراد افزود: با جمع بندی به عمل آمده از پرسشنامه ها و با تماسهایی که با این دانشگاهها برقرارشد، اطلاعات تکمیلی توسط دانشگاهها و موسسات پژوهشی تسلیم ISC شد.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: اکنون بر اساس آخرین آمار و اطلاعات می توان اینگونه بیان کرد که از مجموع ۷۴ دانشگاه و پژوهشگاهی که دارای دانشجو بوده و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند تعداد ۷۱ موسسه پرسشنامه به صورت کامل در اختیار گروه رتبه بندی دانشگاههای ISC قرار داده اند.
وی گفت: از مجموع ۳۴ دانشگاه مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با آنها در جهت تکمیل پرسشنامه ارتباط برقرار شده بود، ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی سال ۹۰ شرکت کردند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان کرد: در مبحث دانشگاههای غیردولتی که تنها دانشگاه آزاد اسلامی ایران در رتبه بندی دانشگاهها شرکت می کند با ۷۳ واحد این دانشگاه تماس گرفته شد، پرسشنامه های رتبه بندی به این دانشگاهها واگذار شد و نمایندگانی که از این دانشگاهها به ISC معرفی شده اند، داده های مرتبط با معیارها و شاخص های مختلف رتبه بندی را در پرسشنامه های مربوطه تکمیل و تسلیم کردند که البته از مجموع ۷۳ واحد دانشگاه آزاد تنها ۶۴ دانشگاه با ISC همکاری کردند.
وی یادآور شد: نظامی که در دست طراحی است از آن به عنوان درجه بندی دانشگاهها نام برده می شود و پس از آماده شدن به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود تا پس از بررسی و اعلام نظر و در صورت موافقت واحدهای کوچک دانشگاهی در بخش دولتی و غیردولتی به جای رتبه بندی، درجه بندی شوند.
مهراد اظهار داشت: تفاوت رتبه بندی و درجه بندی در این است که در رتبه بندی دانشگاهها و مراکز پژوهشی بدون توجه به قدمت، سابقه، بزرگی و یا کوچکی با یکدیگر مقایسه می شوند که در این شرایط دانشگاههای کوچک و متوسط نمی توانند با دانشگاههای بزرگ و پیشرفته رقابت کنند اما در درجه بندی، هر دانشگاهی اعم از بزرگ و کوچک تنها با خود مقایسه شده و نمره و امتیاز هر دانشگاه معیار اعتبار آن دانشگاه قلمداد می شود.
   ۱۳۹۰/۲/۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم