طرح های پژوهشی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

عنوان
سال انتشار
ارائه کننده
ساختار علمی و تکامل حوزه ترجمه ماشینی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس
1394