دانشگاه پیام نور‏

سرپرست:

سرکار خانم ها زهرا مجاوری و نرجس اخگر

پست الکترونیک:

mojaveri@farspnu.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

شیراز - شهرک گلستان - کتابخانه مرکزی

کد پستی :

-

دورنگار :

-