شاپوررضا برنجیان
نام و نام خانوادگی : شاپوررضا برنجیان
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
دکتر بهاره پهلوان زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره پهلوان زاده
سمت : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، سرپرست و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها
دکتر محمد باقر دستغیب
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد باقر دستغیب
سمت : عضو هیأت علمی گروه طراحی و عملیات سیستمها
دکتر محمد جواد دهقانی
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد جواد دهقانی
سمت : ریاست
دکتر محمد رضا صالحی
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد رضا صالحی
سمت : معاونت اداری و مالی
دکتر هاجر صفاهیه
نام و نام خانوادگی : دکتر هاجر صفاهیه
سمت : سرپرست مدیریت امور پژوهشی ، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع و مشاور ریاست در امور بانوان و خانواده
دکتر حمید علیزاده زوج
نام و نام خانوادگی : دکتر حمید علیزاده زوج
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
دکتر محمدهادی فلاحی
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدهادی فلاحی
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
سمت : مدیر گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
دکتر محمدرضا قانع
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا قانع
سمت : سرپرست اداره انتشارات و مشاور ریاست در امور پژوهشی
دکتر حسن مقدس زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن مقدس زاده
سمت : مدیر گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع ، سرپرست مدیریت اطلاعات و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات
نرجس ورع
نام و نام خانوادگی : نرجس ورع
سمت : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع

تعداد بازدید : 16947
5.2/10 (تعداد آرا 176 نفر )