مهندس رزا دستغیب
نام و نام خانوادگی : مهندس رزا دستغیب
سوابق تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر
تلفن داخلی : 263

تعداد بازدید : 704
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )